Chu kỳ phát triển của nấm gây bệnh cây trồng

Để ngăn chặn hoặc làm giảm khả năng xâm nhập của nấm, các yếu tố như độ dày lớp biểu bì, lớp sáp trên biểu bì cây, số lượng và kích thích khí khổng, lớp lông lá dày, góc độ lá với thân nhỏ… có ảnh hưởng tới sự nảy mầm và xâm nhập qua bề mặt ký chủ của tất cả các loại nấm gây bệnh trên cây

Benh-nam-ca-chua

Mặt khác nhiều loại cây bị nấm xâm nhập qua bề mặt, nhưng nấm bị giới hạn ở vị trí nào đó mà không thể phát triển rộng vào trong tổ chức mô hoặc không thể lan sang những mô xung quanh. Quá trình như vậy gọi là cơ chế bảo vệ ngăn chặn sự phát triển của nấm trong mô ký chủ. Cơ chế bảo vệ gồm nhiều phản ứng và những biến đổi của tế bào ký chủ như thay đổi độ pH để không thích hợp cho nấm, sản sinh ra các chất hóa học độc của nấm. Ngoài ra, ở trong cây còn có cơ chế bảo vệ chủ động đó là phản ứng siêu nhạy tự chết mô tế bào để bao vây các loại nấm ký sinh chuyên tính không thể lan rộng sang mô khỏe ở cùng lân cận.

Vì vậy nghiên cứu để hiểu chu kỳ phát triển của nấm gây bệnh cây trồng là điều cần thiết để có những biện phát phòng và trừ bệnh

Chu kỳ phát triển hay còn gọi là vòng đời của nấm bao gồm các giai đoạn sinh trưởng và phát triển dục tiến hành tuần tự kế tiếp nhau theo một trình tự nhất định để trở về giai đoạn ban đầu. Giai đoạn ban đầu của chu kỳ phát triển của nấm gọi là bào tử

Chu kỳ phát triển của mỗi lớp nấm có một số giai đoạn giống nhau và một số giai đoạn khác nhau. Nhìn chung chu kỳ phát triển của nấm được phân biệt làm hia dạng dựa trên cơ sở chính là hình thức sinh sản và ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh tới cá giai đoạn phát triển của nấm.

Dạng thứ nhất của chu kỳ phát triển hoàn toàn trong đó nấm trải qua cả hai giai đoạn sinh sản vô tính và hữu tính. Ngược lại, dạng thứ hai là chu kỳ phát triển không hoàn toàn trong đó nấm không có, hoặc bỏ qua chưa phát hiện thấy giai đoạn sinh sản hữu tính.

Share this post:

Recent Posts