ĐIỀU TRA ĐỊNH LƯƠNG HẬU QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH

Tỷ lệ thính thị dù ở giai đoạn trước giữa hay sau khi phát sóng đều ám ảnh những ai nhúng chân vào lĩnh vực làm  quảng cáo truyền hình, từ những người cậy quảng cáo và hãng quảng cáo hay người sản xuất chương trình & phim đến đài truyền hình. Tuy thế như đã trình bày có người bắt đầu nghi ngờ về...